Menu

Последен век

и ще слушат измамителни духове и бесовски учения...

Тайна Вавилон - Неразказаната Райска градина

2 Коринтяни 11: 3 - ... както змията измами Ева с хитростта си...

Какво наистина се е случило в градината?

Още една обикновена история: Адам и Ева били създадени и поставени в Едемската градина. Единствената заповед, която им била дадена, била да не ядат плода на едно дърво. Ева среща една змия и тя я убеждава да яде от плода. Това кара Бога да ги накаже и да ги изгони и двамата от рая, завинаги.

В една от вероятно най-популярните истории в историята отново сме водени от това, което повечето от нас винаги са приемали. Както и преди, в Теория за празнината в Сътворението, четем от стихове, които първоначално са били написани на иврит. Хората, които са превеждали тази част от Битие, вероятно са били учени на същата история, както по-горе. Верояно са използвали съответстващи думи, които най-добре са пасвали на допусканията им. Когато обаче задълбаем в първоначалния иврит, както и в други свързани древни текстове, може да започнем да виждаме възможност да се появи съвсем друга история. Ами ако е имало нещо повече от разговор между змията и Ева? Възможно ли е да има части, които не са били включени?

Неясните подробности в Библейския разказ често не се обясняват, поради една или друга причина. Може просто да е имало нещо, което е било пропуснато в тази история, тъй драматично, че е било почти немислимо.

Първо на първо, змията говори. Мнозина са се чудили защо Ева не е била изненадана, че животното е решило да отиде и да си говори с нея. Като задълбаем, отговорът може да стане ясен. Змията, поне в миналото, не е била същото създание, което познаваме днес. Не е било змия, било е хуманоид. Всъщност, има много други древни доказателства, които  предполагат, че тази змия е била змиевиден, или изглеждащ като змия ангел, който преди това бил изпаднал в немилост.1 Както се спомена в Исполините в Светото Писание, имало е ангели, които са били оформени по същото време, когато е бил създаден Адам, за да му помагат. Библията ни подсказва това:

А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

Евреи 1:6

Когато разбрали какво голямо привилегировано отношение имал Бог към човека, те се оплакали на Бога.2 Получаваме намек и за разговора на тези ангели с Всемогъщия относно недоволството им от Адам:

Псалми
8:4 Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?
8:5 А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, И със слава и чест си го увенчал.
8:6 Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му...

Бог не се съобразил с разногласието им и направил така, че да паднат – те изгубили положението си на небесни ангели и били осъдени да служат на Адам.

Имало една голяма градина, в която Бог искал човека да работи и да я поддържа.
Това, разбира се, било Едемската градина, а Адам бил създаден, за да я ръководи (Битие 2:5, 7:8). Един древен източник, Книгата от пещерата на съкровищата, казва че: „в нея (Едемската градина) живели душите на праведните. Душите на грешниците живели на едно дълбоко място, извън Едем”.3

Поне две групи ангели може да са били наказани за непокорството си по това време и да са били хвърлени на земята (вероятно със Сатана с тях).4 Древните писмени доказателства показват, че дори може да е имало и други човешки същества на земята по това време, освен Адам и Ева, да обработват полята и да стопанисват животните (ще разгледаме това по-обстойно в „Птици” и „Зверове”).5

Някои от тези паднали ангели може да са били поставени извън градината, някои вътре, и да са им били назначени различни ръководни роли над човешките работници. Сега всички тези паднали ангели били под пълната власт на Адам.

След падането си, ангелите, снабдени със същите ръце, крака и изобщо човешко тяло, живели на земята също като Адам, само с няколко разлики. Може да им е останал цялостният „бляскав” вид.6 Също така, може да са добили „змиевидни” черти на лицето: високи скули, дръпнати очи и т.н. Според древните текстове, те може да са изглеждали по същия начин, както някои от по-могъщите ангели на древния свят – Серафимите.7

Сатана, както казахме, може също да се е оплакал на Бога и да е паднал по същия начин. За разлика от другите ангели, които паднали, (оформени както от духовни, така и от земни елементи), Сатана имал чисто духовна форма. Тези други ангели, физически близки до човечеството, били накарани да живеят като хора. Сатана, чисто духовен ангел, не бил паднал по същия начин. Трябвало да намери тяло, което да обладае, за да може да действа като човешко същество.

Според различни древни източници Сатана убедил един от змиеподобните ангели в Едем да се опита да изкуши Ева. Заедно, те искали да я накарат да наруши единствения закон, който имали: не яжте от плода на Дървото за познаване на Добро и Зло:

... (Сатана) казал на змията: „разбрах, че си по-мъдър от всички други животни (т.е. хората?)... понеже Адам дава храна на всички животни, също и на теб. И когато всички животни дойдат да се покланят на Адам... ти също идваш да се кланяш. Създаден си преди него... и се кланяш на тоя мъник! И защо да ядеш (храна) по-долна от тази на Адам и съпругата му, а не храна от рая? Но ела и ме чуй как да направим така че Адам да бъде прогонен от стената на рая и да е като нас отвън... Стани ми обвивка и аз ще говоря на жената през устата ти слово, с което ще ги измамим”...

Книга на Адам [44]16.3a - 16.4

Змията позволила на Сатана да я обладае. Ако можели да накарат Адам и Ева да съгрешат, щели в крайна сметка да се измъкнат от контрола им! Както виждаме, наистина може да е направил тази сделка със змията.

Имало още една облага: със Сатана змията можела да получи едно от най-хубавите и пищни неща в градината: самата Ева. Сатана знаел, че сега змията е от плът и кръв и че имала човешки мисли и желания. В този ангелски хуманоид може да е имало и любопитство относно сексуалните изживявания и Сатана използвал това за своя изгода.8

Чрез змията Сатана прошепнал лъжите си на Ева и я накарал да повярва на това, което казва. Макар и Ева да не искала да яде от плода, змията, със своите хитрини и чар, може да е имала още нещо, с което да я изкуши. Може да е имало нещо повече от лукави думи – друг елемент на изкушение, с който да я спечели: сексуално изкушение!

Както твърди един древен източник, змията била разгорешена от Ева: което означава, че може да е била да се изчерви или смути от сексуалния им разговор.9

Библията също твърди, че змията прелъстила Ева (Битие 3:13). Тази дума „прелъстявам” може да значи „изцяло изкушила”. Дали змията изцяло изкушила Ева да яде от забранения плод; първо с думи, а след това с действително, сексуално прелъстяване – сексуално изкушение?10

Макар и Библията да не го казва изрично, това не означава, че нещо друго не се е случило по същото време. Ако Ева била изкушена по този начин, тя би могла да използва същата техника, за да изкуши Адам!

След като и двамата се поддават на това изкушение - и двамата ядат от плода на Дървото за Познаване на Добро и Зло - светът става осквернен. Започва собственото им падение.

Библията казва, че Адам и Ева вече изпитвали срам и взели смокинови листа, за да прикрият срамните си части (Битие 3:7). Защо тези части да прикриват? Дали заради нещо, което са направили с тях?

Тази идея не е нова. Всъщност, има много древни доказателства, които подкрепят идеята за блудство, както и думите, използвани да изкушат Ева в Едемската градина. Това би могло да ни отведе до нещо повече: възможно ли е да е имало още нещо, някакъв резултат от блудството им?

Според Библията и други древни източници змията се казвала или Накаш или Азазил.11 Азазил, преди падането си, бил считан за силния на Бога: един от най-силните ангели на небесата.12 А сега бил понижен до обикновен надзирател на земната градина.

Според друг източник Азазил бил описан „като змия на вид, с ръце и крака като на човек, с... криле”.13 Впрочем, за змията също така се е мислело като за крилата змия, откъдето вероятно произлиза представата за огнената змия или дракона.14

Падналият ангел – Азазил – обявил победа. Той подкопал целия авторитет на Адам над света. Адам и Ева били паднали.

Но какво станало с аферата им? Имало ли е някакъв резултат? Има най-различни източници, дори Библията, които в действителност сочат към потомък от това сексуално сношение. Когато Бог наказал Адам и Ева за греха им, интересно е да се отбележи, че по-голямата част от наказанието на Ева се върти около сексуалността и раждането на деца. Защо? Възможно ли е това да е пряко свързано с това изкушение?

За повече по тази тема вижте Каин - Семето на Змията, както и в Възход на Тайна Вавилон.

Към Предговор
Към Произход на Вавилон – Част 1
Към Произход на Вавилон – Част 2
Към Теория за празнината в Сътворението
Към Каин: Семето на змията
Към "Птици" и "Зверове"
Към Исполините в Светото Писание
Към Други оцелели от Потопа
Към Наследството на Нимрод
Към Възход на Тайна Вавилон
Към Пътят на Каин
Към Политически коректният Вавилон
Към Психологията на Вавилон

Бележки:
1Andrew Collins, From the Ashes of Angels (Rochester, Vermont: Bear 
& Company, 1996), 59.
2The Chronicles of Jerahmeel (The Hebrew Bible Historiale), 22:1, 
trans. M. Gaster, Ph. D. (London: The Royal Asiatic Society, 1899), 46.
3The Book of the Cave of Treasures, The First Thousand Years, The 
Making of Eve (notes), trans. Sir E. A. Wallis Budge (London: The 
Religious Tract Society, 1927), 61.
4Andrew Collins, From the Ashes of Angels (Rochester, Vermont: Bear 
& Company, 1996), 69.
5The Book of the Generations of Adam, 1:3, 3:1, http://www.earth-
history.com/Pseudepigrapha/generations-adam.htm (accessed May 5, 
2007).
6The Companion Bible, Appendix 19 (Grand Rapids, Michigan: Kregel 
Publications, 1990), 24-25.
7Andrew Collins, From the Ashes of Angels (Rochester, Vermont: Bear 
& Company, 1996), 49.
8Greg Killian, The Days of Noah, 19-20, http://www.adamqadmon.
com/nephilim/gkillian000 (accessed Dec. 6, 2000); James L. Kugel, 
Traditions of the Bible (Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 1998), 110.
9Armenian Apocrypha Relating to Adam and Eve, 9 (notes), trans. 
Michael E. Stone (Leiden: E. J. Brill, 1996), 31.
10Bentley Layton, The Gnostic Scriptures, “Other “ Gnostic Teachings 
According to St. Irenaeus (New York: Doubleday, 1995), 181; Rabbi Leo 
Jung, Ph. D., Fallen Angels in Jewish, Christian and Mohammedan 
Literature
 (New York: KTAV Publishing House, 1974), 75-76; Robert 
Graves and Raphael Patai, Hebrew Myths: The Book of Genesis (Garden 
City, New York: Doubleday & Company, 1964), 85.
11The Apocalypse of Abraham, 23:11-12, translator unknown, http:
//www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/Apocalypse_of_Abraham.html 
(accessed Oct 5, 2006).
12Azazel and Atonement (No. 214), 32, http://www.adamqadmon.
com/nephilim/huie003.html (accessed Dec. 5, 2000).
13The Apocalypse of Abraham, 23:7-12, 14:5-6, 31:5, translator 
unknown, http://www.pseudepigrapha.
com/pseudepigrapha/Apocalypse_of_Abraham.html (accessed Oct 5, 2006).
14ibid. 23:7; Louis Ginzberg, The Legends of the Jews Volume V: Notes 
for Volume One and Two
, II. Adam, 117, trans. Henrietta Szold 
(Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1909), 121; 
The Writings of Abraham, 23:7, 23:35, http://www.earth-history.
com/Pseudepigrapha/Mormonism/writings-abraham-1.htm (accessed May 
10, 2007); Strong’s G1404 – drakon, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1404&t=KJV (accessed Dec 29, 
2010), Strong’s H8314 – seraph, http://www.blueletterbible.
org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H8314&t=KJV, (accessed Jan. 12, 
2010).

 

 
 

Go Back

Comment

View older posts »